تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

فراخوان نهمین جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه» منتشر شد

فراخوان نهمین جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه» منتشر شد
+ -

فراخوان نهمین جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه» منتشر شد

به گزارش «درگاه فیلم ایران» به نقل از روابط عمومی جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه»، فراخوان شرکت هنرمندان برای حضور در بخش‌های مختلف نهمین جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه» که اسفند سال جاری برگزار می شود، منتشر شد. 

«محمد درویشی» دبیر اجرایی نهمین «جشنواره فیلم کوتاه مدرسه» اظهار کرد: جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه رویدادی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوان است که به صورت بین المللی برگزار می‌شود.

درویشی با این بیان که موضوع اصلی این دوره از جشنواره تمدن سازی برای نظم نوین جهانی است، افزود: بخش‌های اصلی نهمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه شامل موضوعات داستانی، انیمیشن، مستند، نماهنگ و آیتم تلویزیونی و بخش جانبی این رویداد شامل موضوعات فیلمنامه نویسی، موسیقی فیلم و نماهنگ و اقلام تبلیغاتی فیلم (پوستر، عکس پشت صحنه و تیزر)، است.

اهداف عمومی جشنواره

 •  بالا بردن روحیه مشارکت علمی فرهنگی دانش آموزان در فعالیتهای داوطلبانه و خالقانه و حمایت و تشویق آنها
 •  افزایش عالقهمندی به هنر در جامعه دانشآموزان به عنوان ابزاری مناسب برای تولید محتوای مفید
 • ایجاد فرصت و بستری مناسب و سالم برای بروز و انتشار عقاید، حرفها و دغدغههای دانش آموزی و دیده شدن توسط عموم مردم
 • ایجاد بانک اطالعاتی از دانش آموزان مستعد و عالقهمند به فعالیتهای فیلمسازی
 • کمک به ترویج و ارتقاء سطح کیفی محصوالت فرهنگی، هنری و سینمایی در حوزه کودک و نوجوان

مراحل اجرایی و برنامه زمانبندی جشنواره

 • اعالم فراخوان: 1 تیر 1402
 •  آخرین مهلت ارسال آ ثار: 30 آذر 1402
 • آغاز داوری دبیرخانه : اول دیماه 1402
 • داوری مردمی: بهمن1402
 • اکران فیلم های برگز یده این دوره و اختتامیه جشنواره: اسفند 1402

داوری آثار جشنواره

داوری آثار در دو بخش دبیرخانهای و مردمی صورت میگیرد:

داوری دبیرخانه

کمیتــه علمــی: همــهی آ ثــاری کــه بــه دبیرخانــه جشــنواره میرســند، در ایــن بخـش بررسـی میشـوند؛ آ ثـاری کـه طبـق ضوابـط شـیوهنامه سـاخته شـده باشـند، از ایـن بخــش وارد مرحلــه هیئــت انتخــاب میشــوند.

هیئــت انتخــاب: آ ثــاری کــه وارد مرحلــه هیئــت انتخــاب میشــوند، براســاس معیارهـای داوری از هـر دو جنبـه فـرم و محتـوا ارزیابـی شـده و توسـط تیـم هیئـت انتخـاب، بـه آ ثـار نمـره داده میشـود. آ ثـار برگزیـده هیئـت انتخـاب وارد بخـش مسـابقه جشـنواره میشــو ند .

داوری نهایــی: در ایــن مرحلــه آ ثــاری کــه وارد بخــش مســابقه شــدهاند توســط جمعـی از معلمـان هنـر سراسـر کشـور و فعالیـن هنـر و رسـانه بـا پارامترهـای مشـخصی ماننــد خالقیــت در ایدهپــردازی، ســیر داســتان و فیلمنامــه در بخــش محتــوا و مــواردی چـون تدویـن، رعایـت اصـول قاببنـدی و... در بخـش فـرم و... داوری شـده و برگزیدههـای بخــش اصلــی جشــنواره در مقاطــع مختلــف در ایــن مرحلــه تعییــن میشــوند.

داوری تخصصــی: آ ثــاری کــه در مرحلــه هیئــت انتخــاب تاییــد شــدهاند، در حیطههــای تخصصــی محــور خــود توســط افــراد شــاخص آن حــوزه داوری شــده و جوایــز تخصصـی دریافـت میکننـد. بـرای مثـال: در بخـش داسـتانی جایـزه ویـژه بهتریـن تدویـن، کارگردانـی، بازیگـری و...، در بخـش انیمیشـن جایـزه ویـژه بهتریـن انیمیـت و...، در بخـش مســتند جایــزه ویــژه بهتریــن پژوهــش و...

داوری مردمی

آ ثـاری کـه از هیئـت انتخـاب وارد مرحلـه داوری نهایـی شـوند، بـه رای مردمـی گذاشـته میشــوند. در ایــن مرحلــه تنهــا تعــداد رای مهــم نیســت، بلکــه امتیــاز کســب شــده توســط آرای مردمــی نیــز دارای اهمیــت اســت. در بخــش داوری مردمــی، در هــر محــور یــک برگزیــده مشــخص میشــود و داوری براســاس مقطــع نخواهــد بــود.

موضو ع جشنواره

موضو ع اصلی نهمین دور جشنواره فیلم کوتاه دانشآموزی مدرسه »روایت قهرمانان پیشرفت« است ولی شما میتوانید درباره هر اتفاق و موضوعی که به آن عالقه دارید، در یکی از بخشهای جشنواره اثر خود را ساخته و ارسال کنید.

مقررات عمومی شرکت در نهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه

شرکت در جشنواره به صورت فردی یا گروهی و یا شرکت و همکاری در دو یا چند فیلم آزاد است. همچنین محدودیتی در تعداد آ ثار ارسالی وجود ندارد و شرکت در همه بخشهای جشنواره به هر تعداد اثر نیز آزاد میباشد. عوامل اصلی فیلم )شامل کارگردان، نویسنده، فیلمبردار و تدوینگر ( باید دانش آموز باشند. چنانچه اثری یک یا چند تن از عوامل اصلی آن دانش آموز نباشند و باالی 18 سال سن داشته باشند، در بخش آ ثار تولید شده با همراهی بزرگسال جشنواره به رقابت خواهد پرداخت و در صورتی که در هر مرحله از جشنواره، برای کمیته علمی جشنواره محرز شود که اثری به خاطر دخالت افراد غیر دانش آموز در فرآیند ساخت اثر ، تالیف دانش آموزی ندارد، از بخش مسابقه جشنواره حذف خواهد شد.

 • تبصره: کارگردان اثر حتما بایستی دانش آموز باشد. در غیر این صورت اثر از بخش مسابقه جشنواره حذف خواهدشد.
 • تبصره: اگر تمام عوامل اصلی غیر دانش آموز و باالی 18 سال سن داشته باشند، این اثر از بخش مسابقه جشنواره حذف خواهد شد.

داوری جشنواره در تمامی مقاطع تحصیلی و به تفکیک برگزار میشود.«مقطع متوسطه اول، متوسطه دوم، هنرستان و آ ثار تولید شده با همراهی بزرگساالن»

کلیه فیلمهای ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید از تاریخ 31 مردادماه 1401 به بعد ساخته شده باشند. فیلمهایی که در ادوار پیشین جشنواره شرکت کردهاند از داوری حذف خواهند شد.

تنها کارگردان میتواند اثر را به جشنواره ارسال کند. در غیر اینصورت اثر پذیرفته نخواهد شد.

کارگردان موظف است اطالعات تمامی افراد شرکت کننده در تولید اثر «عوامل فیلم» را هنگام ثبت نام وارد نماید؛ در غیر اینصورت اثر از روند داوری جشنواره حذف خواهد شد.

در صورت پذیرش فیلم در بخش مســابقه، امکان خروج از جشنواره برای فیلمسازان، میسر نمیباشد.

برای صحتسنجی تالیف دانش آموزی اثر ، کارگردان اثر موظف است بنابر درخواست کمیته علمی در هر مرحله ای از جشنواره، نسبت به ارائه اطالعی از جمله تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارنامه، فایل الیه باز تدوین، تصاویر پشت صحنه و تصاویر خام فیلم به شکلی که نقش دانش آموز در آن مشخص باشد، اقدام کند.

در صورت بارگذاری نسخه کم حجم فیلم، کارگردان اثر موظف است بنابر درخواست دبیرخانه در هر مرحلهای از جشنواره، نسبت به ارائه نسخه با کیفیت اقدام نماید. 

رعایت شئونات اسلامی و عرفی «منطبق بر قواعد وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» در ساخت فیلم ها و در تمام صوت ها و تصاویر الزامی است.

به آ ثاری که در هر یک از مراحل پیش تولید و تولید به کمک هوش مصنوعی ساخته شده باشند، ترتیب اثر داده نشده و از داوری جشنواره حذف خواهند شد.

انتخاب اولیه محور بر عهدهی ارسال کننده اثر خواهد بود اما در صورت مغایرت، دبیرخانه اجازه دارد آن را به محور مربوطه منتقل سازد.

فیلمهای ارسالی در هیچ یک از محورها نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد.

آ ثار ساخته شده با کلیه فرمتهای ویدئویی قابل قبول است. برای راحتی شما جهت آپلود و ارسال آ ثار ، فرمت 4MPپیشنهاد می شود.

 فیلمهایی که فاقد استاندارد فنی پخش «کیفیت صدا و تصویر» باشند از جشنواره حذف میشوند.

عنوان یا اسم اثر باید به زبان فارسی باشد؛ اما ترجمه آن به زبانهای دیگر ایرادی ندارد.

همه ی آ ثار باید تیتراژی به زبان فارسی داشته باشند که شامل نام فیلم، نام کارگردان، نام عوامل به تفکیک و سال تولید اثر است. در غیر اینصورت اثر از جشنواره حذف خواهد شد.

کلیه آ ثار شرکت کنندگان صرفا از طریق وب سایت جشنواره و یا ربات جشنواره مدرسه در پیامرسان شاد دریافت میشود و دبیرخانه از پذیرفتن آ ثار از طریق ارسال به فضای مجازی جشنواره و یا ارسال دیویدی به دبیرخانه معذور است.

اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکتهای که در مقررات پیشبینی نشده یا ابهام ناشی از مفاد آن، با دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

آ ثار ارسالی میبایست تا پایان روز 10 ام شهریور ماه 1402 در سایت جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه به آدرس www.madresefestival.ir  و یا ربات جشنواره مدرسه در پیامرسان شاد، ثبت و بارگذاری شوند.

در زمان بارگذاری فیلم، حتما باید اطالعات خواسته شده تکمیل شود و پیام »فیلم شما با موفقیت آپلود شد« نشان داده شود.

به منظور اتصال سازندگان به زنجیره توزیع، با ارسال فیلم به جشنواره، تهیهکننده اثر یا نماینده قانونی ایشان به جشنواره این اختیار و اجازه را میدهد که فیلمهای ارسالی ایشان به منظور اکران عمومی، ارسال برای دیگر جشنوارههای داخلی و خارجی، پخش در رسانه ملی، پخش در فضای مجازی، و استفاده آموزشی در سراسر کشور و جهان با نام سازنده اثر به نمایش درآورد. «بدیهی است که خود سازنده نیز مستقل از جشنواره اجازه این کار را دارد». تاکید میگردد که حقوق معنوی آ ثار ، همیشه برای صاحبان آ ثار «دانشآموزان سازنده اثر» محفوظ خواهد ماند.

جوایز جشنواره

در هر محور به بهترین آ ثار انتخاب شده از سوی هیئت داوران جوایز زیر اهدا خواهد شد: «الزم به ذکر است که جوایز در 4 مقطع متوسطه اول، متوسطه دوم، هنرستان و آ ثار تولید شده با همراهی بزرگسال اهدا خواهدشد.»

فیلم برگزیده اول: تندیس جشنواره به همراه عضویت در باشگاه برگزیدگان جشنواره و ارسال فیلم به جشنوارههای معتبر خارجی و تسهیالت آموزشی و تولیدی به شر ح زیر :

بورس آموزشی «در عناوین متنو ع هنری و رسانهای»

حمایت از تولیدات هنری و رسانهای در صورت مورد تایید قرار گرفتن طر ح اثر

کمک برای اتصال به مجموعه های تخصصی تولیدی و حمایتی برای تولید اثرهای آینده فیلم برگزیده دوم: لوح تقدیر جشنواره به همراه عضویت در باشگاه برگزیدگان جشنواره و ارسال فیلم به جشنوارههای معتبر خارجی و تسهیالت آموزشی و تولیدی به شر ح زیر :

 • بورس آموزشی «در عناوین متنو ع هنری و رسانهای»
 • حمایت از تولیدات هنری و رسانهای در صورت مورد تایید قرار گرفتن طر ح اثر
 • کمک برای اتصال به مجموعههای تخصصی تولیدی و حمایتی برای تولید اثرهای آینده

«در هر بخش بنا به نظر هیئت داوران، امکان اهدای جوایز ویژه وجود دارد.»

جوایز منطقه ای

اختتامیه منطقهای نهمین دوره جشنواره فیلم در چند استان منتخب )قطب های این دوره جشنواره( در سراسر کشور برگزار خواهد شد و برگزیدگان آن استان و استان های مجاور ، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برگزیدگان جوایز منطقه ای شامل بهترین فیلم هر محور در هر یک از قطبها و بهترین فیلم هر استان میشود.

قوانین عمومی جوایز جشنواره

تندیس تنها به کارگردان و لوح تقدیر به تمام عوامل اصلی فیلم «کارگردان، نویسنده، فیلمبردار ، تدوینگر» که دانشآموز هستند، تعلق خواهد گرفت.

در بخش جانبی، جایزه فیلمنامه به نویسندهی اثر ، تیزر به تدوینگر ، پوستر به طراح پوستر ، موسیقی به سازنده آن، طراحی کاراکتر انیمیشن به طراح و عکس پشت صحنه به عکاس تعلق میگیرد که باید دانشآموز باشند.

مقررات اختصاصی بخشهای اصلی

بخش داستانی

فیلــم کوتــاه داســتانی، فیلمــی اســت بــه کمــک انــواع ابزارهــای نمایشــی ماننــد بازیگــر ، موقعیــت و ... قصــه و ماجرایــی را روایــت میکنــد. بــه عبارتــی ویژگــی اصلــی ایــن نــو ع فیلمهـا، قصهگـو بـودن آن هـا اسـت. حـال ایـن قصـه مـی توانـد کامـا خیالـی و یـا اقتباسـی از یــک اتفــاق واقعــی باشــد.

مقررات:

 • در صـورت شـرکت در بخـش جانبـی، اعضـای دیگـر تحـت عنـوان عـکاس، طـراح پوســتر و... هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 • پیشـنهاد میشـود فیلـم داسـتانی شـما، زمانـی بیـن 1 تـا 10 دقیقـه داشـته باشـد. امــا نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.

نکات و پارامترهای مهم در داوری ا ثر :

 • فیلـم شـما بایـد یـک قصـه منسـجم و یـک شـرو ع و پایـان بندی مناسـب داشـته باشــد.
 • پیـام و مضمـون کلـی فیلـم، نبایـد بـه صـورت شـعاری بیـان شـود؛ بلکـه بایـد بـا خالقیــت شــما، در دل قصــه و ماجــرای فیلــم منتقــل شــود.
 • هر چقدر قصه و ایده شما، خالقانهتر باشد، اثر شما جذابتر خواهد شد.
 • بازیگرها میبایست به شکلی باورپذیر و طبیعی بازی کنند.
 • قواعد فیلمبرداری و قاببندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 • نورپــردازی تصاویــر فیلــم، مناســب و جــذاب باشــد بــه شــکلی کــه ســوژههای اصلــی، بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 • صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد.
 • اســتفاده از موســیقی، بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم شــما کمــک کنــد.
 • تدوین اثر شما خوش ریتم و در خدمت قصه گویی اثر باشد.

بخش انیمیشن

انیمیشــن روشــی اســت بــرای عکاســی از طر حهــا و مدلهــای واقعــی یــا کامپیوتــری ، بـرای ایجـاد حـس حرکـت در یـک سـکانس کـه بـه دو صـورت دوربینـی و دیجیتـال تولیـد میشــود. انیمیشـن بخـش دیجیتـال شـامل انیمیشـن دو بعـدی، سـه بعـدی و موشـن گرافیـک میباشــد کــه بصــورت کامپیوتــری و در نرمافــزار ، اجــرا و انیمیــت میشــود. انیمیشـن دوربینـی شـامل : اسـتاپ موشـن، پیکسلیشـن، آبجکـت موشـن، انیمیشـن خمیــری، کات اوت دســتی، نقاشــی بــا شــن و... میشــود کــه در فراینــد تولیــد آن دوربیــن عکاسـی یـا فیلمبـرداری نقـش دارد.

نکتــه: داوری بخــش انیمیشــن در دو محــور دیجیتــال و دوربینــی بــه صــورت جداگانــه برگــزار میشــود و برگزیــدگان هــر محــور بــه صــورت مجــزا معرفــی میگردنــد.

مقررات:

 • در صـورت شـرکت در بخـش جانبـی، اعضـای دیگـر تحـت عنـوان عـکاس، طـراح پوســتر و... هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 • پیشـنهاد میگـردد انیمیشـن شـما، زمانـی بیـن 1 تـا 5 دقیقـه داشـته باشـد. امـا نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.

نکات و پارامترهای مهم در داوری ا ثر :

 • هر چقدر ایده انیمیشن شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذابتر خواهد شد.
 • اثر شما یک قصه منسجم و یک شرو ع و پایان بندی مناسب داشته باشد.
 • پیـام و مضمـون کلـی فیلـم، نبایـد بـه صـورت شـعاری بیـان شـود، بلکـه بایـد بـا خالقیــت شــما، در دل قصــه و ماجــرای اثــر شــما منتقــل شــود.
 • فــرم اســتفاده شــده در انیمیشــن، زیبــا و بــا ظرافــت باشــد و ریــزه کاریهــای تولیــدی در آن رعایــت شــده باشــد.
 • کاراکترهای طراحی شده و یا ساخته شده، زیبا و خالقانه باشند.
 • حرکــت هــای بــه وجــود آمــده در انیمیشــن «حرکــت شــخصیتها، اشــیاء و ...» طبیعــی و باورپذیــر باشــد.
 • نر خ فریم اثر مناسب باشد به شکلی که حرکتها طبیعی باشند.
 • اسـتفاده از موسـیقی، بـه جـا و مناسـب باشـد و بـه انتقـال حـس فیلـم شـما، کمــک کنــد.
 • تدوین اثر خالقانه باشد و ریتم مناسبی داشته باشد.
 • قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در انیمیشنهای دوربینی رعایت شده باشد.

بخش مستند

مستند کوتاه، فیلمی است که بازیگری به صورت خاص ندارد و و با بهرهگیری از اشخاص، اتفاقات، موقعیتهای حقیقی و واقعی، پیام و موضوعی را به شیوهای زیبا و هنری روایت میکند. مستند میتواند رئال و یا آرشیوی باشید و ارسال اثر در هر دو محور بالمانع است.

مقررات:

 • در صورت شرکت در بخش جانبی، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و... هم میتوانند اضافه شوند.
 • پیشنهاد میشود مستند شما، زمانی بین 5 تا 30 دقیقه داشته باشد. اما نباید زمانی بیشتر از چهل دقیقه داشته باشد.

نکات و پارامترهای مهم در داوری ا ثر :

 • مستند شما یک سناریو منسجم و یک شروع و پایان بندی مناسب داشته باشد.
 • پیام و مضمون کلی فیلم، نباید به صورت شعاری بیان شود، بلکه باید با خالقیت شما، در دل قصه و ماجرای فیلم منتقل شود.
 • هر چقدر انتخاب سوژه و ایده شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذاب تر خواهد شد.
 • قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 • نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد به شکلی که سوژه های اصلی، به بهترین شکل دیده شوند.
 • صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد.
 • استفاده از موسیقی به جا و مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما، کمک کند.
 • تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.

بخش نماهنگ

در این بخش، میبایست با استفاده از تصاویر تولیدی و یا آرشیوی و انتخاب یا تولید یک موسیقی مناسب، یک نماهنگ بسازید. تعداد عکس ها و فیلم ها با توجه به مدت زمان نماهنگ شما محدودیتی ندارد. ترتیب تصاویر ، خالقیت در انتخاب تصاویر و یا تصویربرداری، کادربندی و مواردی از این دست و همچنین موسیقی انتخابی میتواند اثر شما را جذابتر کند. پیشنهاد میکنیم از موسیقی های باکالم فاخر و وزین و یا موسیقی بیکالم مناسب استفاده کنید.

مقررات:

 • در صورت شرکت در بخش جانبی، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و... هم میتوانند اضافه شوند.
 • پیشنهاد میشود نماهنگ شما، زمانی بین 1 تا 7 دقیقه داشته باشد اما نباید زمانی بیش از چهل دقیقه داشته باشد.

نکات و پارامترهای مهم در داوری ا ثر :

 • هر چقدر ایده شما، خالقانهتر باشد، اثر شما جذابتر خواهد شد.
 • از موسیقی مناسب و جذابی استفاده شود.
 • نماهنگ شما بتواند به کمک استفاده از موسیقی و تصاویر مناسب، یک پیام و مضمون را به شکلی خالقانه به مخاطب منتقل کند.
 • در صورت فیلمبرداری، قواعد فیلمبرداری و قاببندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 • نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد، به شکلی که سوژههای اصلی، به بهترین شکل دیده شوند.
 • صداهای نماهنگ شما واضح، گویا و با کیفیت باشد.
 • تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.

بخش آیتم تلویز یونی

آیتم تلویزیونی به بخش های کوتاهی گفته میشود که در طول برنامه تلویزیونی، میان بخشهای اصلی استودیویی پخش میشود . آیتم ترجیحا باید در راستای موضو ع برنامه باشد تا به انتقال مضمون به مخاطب کمک کند؛ اما میتواند جدای از ساختار برنامه به طور مستقل نیز پخش شود.

مقررات:

 • پیشنهاد می شود آیتم بین 1 تا 10 دقیقه زمان داشته باشد اما نباید زمانی بیش از چهل دقیقه داشته باشد.
 • در صورت شرکت در بخش جانبی، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و... هم میتوانند اضافه شوند.

نکات و پارامترهای مهم در داوری ا ثر :

 • گزارش خبری ، وکس پاپ، استندآپ کمدی، والگ، بخش های آموزشی و تولیدات کروماکی زیر مجموعه آیتم قرار میگیرند.
 • در صورت فیلمبرداری، قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 • نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد به شکلی که سوژه های اصلی، به بهترین شکل دیده شوند.
 • صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد.
 • تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.
 • به آیتمهای برتری که حاوی مضامین طنز باشند، تسهیالت ویژه اختصاص خواهد یافت.

مقررات اختصاصی بخشهای جانبی

فیلمنامه نویسی

در این بخش، میتوانید فیلمنامه اثر ارسال شده در بخش اصلی و یا فیلمنامهای که به صورت جداگانه نوشته شده را ارسال نمایید. فیلمنامه شما الزم نیست کامال حرفهای باشد. اما باید شامل طر ح داستانی، دیالوگها و توصیف حرکات و احساس بازیگران و یا در کمترین حالت، روایت یک داستان باشد.

مقررات:

 • متن فیلمنامه فارسی باشد و کلمات انگلیسی یا تلفظ کلمات غیر فارسی، در پرانتزی جلوی کلمه به التین درج شود.
 • مثال: متیو«Matthew » دیروز در پارک آیوُ ری«Ivory» دیده شد.
 • مثال2: روی استخوان، پرده ی ضریع «Zarie›» قرار دارد.
 • فیلمنامه خود را در قالب فایل word و با فرمت doc یا docx ارسال نمایید.
 • صفحه ابتدایی فیلمنامه، باید شامل عنوان، نام عوامل سازنده فیلم «اگر فقط فیلمنامه نوشتهاید، تنها نام خودتان کافی است»، فصل و سال نوشته شدن فیلمنامه باشد.
 • فیلمنامه از صفحه دوم آغاز می شود.
 • فونت استفاده شده B Nazanin  و اندازه ی فونت برای تیترها 14 bold و برای متن، 12 معمولی باشد.
 • غلط امالیی، غلط نگارشی و ویرایشی نداشته باشد.
 • نوشته ها راست چین شده و مرتب باشند.
 • رعایت شئونات اسالمی در متن و موضو ع داستان و فیلمنامه الزامی است.
 • به فیلمنامههای برتری که دارای مضمون طنز باشند، تسهیالت ویژه از جمله حمایت برای تولید اثر اختصاص خواهد یافت.

موسیقی فیلم و نماهنگ

در این بخش، میتوانید موسیقی که برای اثر خود تولید کردهاید را ارسال کنید. این موسیقی میتواند موسیقی متن «بی کالم» و یا ترانه با کالمی باشد که توسط خود شما ساخته شده است.

مقررات:

 • موسیقی شما باید در قالب یک فایل موسیقی «mp3, m4a,wav» و سایر فرمت های رایج موسیقی بارگذاری شود.
 • موسیقیهای تولید شده تنها در صورتی در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته خواهند شد که اثری که موسیقی در آن استفاده شده است، در بخش هنری این دوره جشنواره ارسال شده باشد.
 • به جهت صحت سنجی دانش آموزی بودن موسیقی تولید شده، ارسال کننده آن موظف است در هر مرحله از داوری، اقالمی مانند تصاویر پشت صحنه تولید موسیقی، فایل پروژه میکس و مستر و ... را با درخواست دبیرخانه، ارسال کند. در صورت وجود نداشتن چنین اقالمی، اثر از بخش مسابقه جشنواره حذف خواهد شد.

اقالم تبلیغا تی ا ثر

این بخش شامل عکس فیلم، تیزر و پوستر فیلم ساخته شده است. پیشنهاد میشود شرکت کنندگان بخش داستانی و مستند و انیمیشن به این بخش توجه ویژهتری داشته باشند. میتوانید در حین کار از روند کار خود، جلسات هماهنگی، جلسههای فیلمبرداری و... عکس بگیرید. همچنین میتوانید برای فیلم خود پوستر طراحی کنید و در آخر تیزر تبلیغی بسازید. «مانند تیزر و تریلر «Trailer»هایی که از فیلمهای سینمایی مختلف دیدهایم.»

 •  اقالم تبلیغاتی تنها در صورتی پذیرفته خواهند شد که مرتبط با فیلمی باشد که در بخش های اصلی جشنواره امسال ارسال شده است .

مقررات بخش تیزر :

 • تیزر فیلم شما باید بین 20 ثانیه تا 3 دقیقه باشد. عنوان فیلم باید در تیزر در ج شود.

مقررات بخش عکس پشت صحنه:

 • تعداد باالی عکسهای فیلم لزوما نشانه بهتر بودن نیست. سعی کنید تعداد را معقول و عکسها را گلچین کنید.
 • عکسها را به صورت جدا جدا برای ما بفرستید.

مقررات بخش پوستر :

 • پوستر باید در مقطع عمودی طراحی شود و فایل نهایی آن با فرمت Tiff یا JPG یا JPEG ارسال گردد.
 • عنوان اثر و نام عوامل سازنده اثر حتما روی پوستر در ج شود.
 • در طراحی پوستر حتما از زبان فارسی استفاده شود از زبان های دیگر هم می توانید استفاده کنید، منتها زبان فارسی غالب باشد.

برای مشاهده سایت جشنواره «اینجا» کلیک کنید.

 

نظرات شما
نظری درج نشده است.
درج نظر شما
 
 
 
+ مشاهده لینک های اصلی سایت
آخرین اخبار