تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

فراخوان هشتمين دوره جشنواره فيلم کوتاه دانش‌آموزي مدرسه

فراخوان هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه
+ -

فراخوان هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه

به گزارش «درگاه فیلم ایران» به نقل از «روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه»، فراخوان هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه منتشر شده است. این جشنواره با هدف اهمیت بخشیدن به کشف و پرورش استعدادهای نوپا، در نظر دارد که با کشف استعدادهای دانش‌آموزان و امیدهای هنر آینده ی کشور، قدمی در مسیر ارتقای فرهنگی و هنری برداشته و فرصتی برای پرورش توانمندی های هنری نوجوان ها فراهم سازد.

IRAN FILM PORT, an Iranian films agency and distribution, be announced formally that the call of entry of 8th Student Short Film Festival has published.

اهداف عمومی جشنواره

 •  بـالا بـردن روحیـه مشـارکت علمـی و فرهنگـی دانـش آمـوزان در فعالیتهـای داوطلبانـه و خالقانـه و حمایـت و تشـویق آنهـا
 • افزایــش علاقــه منــدی بــه هنــر در جامعــه دانــش آمــوزان بــه عنــوان ابــزاری مناســب بــرای تولیــد محتــوای مفیــد
 • ایجـاد فرصـت و بسـتری مناسـب و سـالم بـرای بـروز و انتشـار عقایــد، حرفهــا و دغدغه‌هــای دانــش آمــوزی و دیــده شــدن توسـط عمـوم مـردم
 • ایجـاد بانـک اطلاعاتـی از دانـش آمـوزان مسـتعد و علاقـه منـد بــه فعالیتهــای فیلمســازی
 • کمــک بــه ترویــج و ارتقــاء ســطح کیفــی محصــولات فرهنگــی، هنــری و ســینمایی در حــوزه کــودک و نوجــوان

محورهای جشنواره

بخش های اصلی

 • داستانی
 • مستند
 • انیمیشن علمی و آموزشی
 • ویدیو بلاگ
 • نماهنگ
 • تیزر تبلیغاتی (برند ایرانی)

بخش های جانبی

 • فیلم نامه نویسی
 • اقلام تبلیغاتی اثر ( پوستر-عکس-تیزر)

موضوعات جشنواره 

داوطلبان در انتخاب موضوع آثار خود آزاد می باشند، پیشنهادهای اولیه جشنواره شامل موارد زیر می باشد:

 • پرستار و کادر درمان
 • همبستگی ملی
 • میراث فرهنگی و گردشگری
 • آموزش مجازی
 • کودکان کار
 • مهاجرین
 • زندگی ما در سال سوم کرونا
 • محیط زیست
 • تولید و کارآفرینی
 • سالمندان
 • خشکسالی
 • الگوها و قهرمانان

مقرارات عمومی جشنواره

 • کلیــه فیلمهــای ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره بایــد از تاریــخ 15 شـهریور 1400 بـه بعـد سـاخته شـده باشـند. فیلـم هایـی کـه در ادوار پیشــین جشــنواره شــرکت کرده‌انــد از داوری حــذف خواهنــد شــد. 
 • داوری جشــنواره در تمامــی مقاطــع تحصیلــی و بــه تفکیــک برگــزار میشــود. (مقطــع ابتدایــی، متوســطه اول، متوســطه دوم، هنرســتان و آثــار تولیــد شــده بــا همراهــی بزرگســالان)
 • عوامــل اصلــی فیلــم (شــامل کارگــردان، نویســنده، فیلمبــردار و تدوینگـر) بایـد دانـش آمـوز باشـند. چنانچـه اثـری یـک یـا چنـد تـن از عوامـل اصلـی آن دانـش آمـوز نباشـند و بـالای 18 سـال سـن داشـته باشـند، در بخـش آثـار تولیـد شـده بـا همراهـی بزرگسـال جشـنواره بـه رقابــت خواهــد پرداخــت و چنانچــه در هــر مرحلــه از جشــنواره، بــرای کمیتـه علمـی جشـنواره محـرز شـود کـه اثـری بـه خاطـر دخالـت افـراد غیـر دانـش آمـوز در فرآینـد سـاخت اثـر ، تالیـف دانـش آمـوزی نـدارد، از بخـش مسـابقه جشـنواره حـذف خواهـد شـد.
 • تبصـره: کارگـردان اثـر حتمـا بایسـتی دانـش آمـوز باشـد. در غیـر ایـن صـورت اثـر از بخـش مسـابقه جشـنواره حـذف خواهدشـد.
 • تبصــره: اگــر تمــام عوامــل اصلــی غیــر دانــش آمــوز و بــاالی 18 ســال ســن داشــته باشــند، ایــن اثــر از بخــش مســابقه جشــنواره حــذف خواهــد شــد
 • بـرای صحـت سـنجی تالیـف دانـش آمـوزی اثـر ، کارگـردان اثـر موظـف اسـت بنـا بـر درخواسـت کمیتـه علمـی در هـر مرحلـه ای از جشـنواره، نسـبت بـه ارائـه تصاویـر پشـت صحنـه و تصاویـر خـام فیلـم به شـکلی کـه نقـش دانـش آمـوز در آن مشـخص باشـد، اقـدام کنـد.
 • تنهــا کارگــردان میتوانــد اثــر را بــه جشــنواره ارســال کنــد. در غیــر اینصــورت اثــر پذیرفتــه نخواهــد شــد.
 • فیلمهایـی کـه فاقـد اسـتاندارد فنـی پخـش (کیفیـت صـدا و تصویـر) باشـند از جشـنواره حـذف میشـوند.
 • در صــورت پذیــرش فیلــم در بخــش مســــابقه، امــکان خــروج از جشــنواره بــرای فیلمســازان، میســر نمیباشــد.
 • محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
 • همـه ی آثـار بایـد تیتـراژی بـه زبـان فارسـی داشـته باشـند کـه شـامل نــام فیلــم، نــام کارگــردان، نــام عوامــل بــه تفکیــک و ســال تولیــد اثــر اســت.
 • فیلــم هــای ارســالی در هیــچ یــک از محورهــا نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.
 • انتخـاب اولیـه محـور بـر عهـده ی ارسـال کننـده اثـر خواهـد بـود امـا در صـورت مغایـرت، دبیرخانـه اجـازه دارد آن را بـه محـور مربوطـه منتقـل سـازد.
 • کلیــه آثــار شــرکت کننــدگان صرفــا از طریــق وب ســایت جشــنواره دریافــت میشــود و دبیرخانــه از پذیرفتــن آثــار از طریــق ارســال بــه فضـای مجـازی جشـنواره و یـا ارسـال دی وی دی بـه دبیرخانـه معـذور اســت.
 • بــه منظــور اتصــال ســازندگان بــه زنجیــره توزیــع، بــا ارســال فیلــم بــه جشــنواره، تهیه‌کننــده اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــه جشــنواره ایــن اختیــار و اجــازه را میدهــد کــه فیلمهــای ارســالی ایشــان بــه منظــور اکــران عمومــی، ارســال بــرای دیگــر جشــنواره‌های داخلــی و خارجـی، پخـش در رسـانه ملـی، پخـش در فضـای مجـازی، و اسـتفاده آموزشــی در سراســر کشــور و جهــان بــا نــام ســازنده اثــر بــه نمایــش درآورد. بدیهــی اســت کــه خــود ســازنده نیــز مســتقل از جشــنواره اجــازه ایــن کار را دارد.
 • ( سـازنده اثـر متعهـد اسـت در صورتـی کـه دبیرخانـه جشـنواره اطلاعات بیشــتر از جملــه تصویــر شناســنامه، کارت ملــی، تصاویــر خــام ضبــط شــده و تدویــن نشــده فیلــم و... را بــه منظــور راســتی آزمایــی آثــار ارســالی نیــاز داشــته باشــد، در اختیــار جشــنواره قراردهــد.
 • اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره هــر نکتــه‌ای کــه در مقــررات پیشبینــی نشـده یـا ابهـام ناشـی از مفـاد آن، بـا دبیرخانـه جشـنواره خواهـد بـود.
 • شــرکت در جشــنواره بــه صــورت فــردی یــا گروهــی و یــا شــرکت و همــکاری در دو یــا چنــد فیلــم آزاد اســت. همچنیــن شــرکت در همــه بخشهــای جشــنواره بــه هــر تعــداد اثــر نیــز آزاد میباشــد.
 • عنــوان یــا اســم اثــر بایــد بــه زبــان فارســی باشــد. امــا ترجمــه آن بــه زبانهــای دیگــر ایــرادی نــدارد.
 • آثـار سـاخته شـده بـا کلیـه فرمتهـای ویدئویـی قابـل قبـول اسـت. بـرای راحتـی شـما جهـت آپلـود و ارسـال آثـار ، فرمـت MP4 پیشـنهاد مـی شـود.
 •  آثــار ارســالی مــی بایســت تــا پایــان روز 31ام تیرمــاه 1401 در ســایت جشــنواره فیلــم کوتــاه دانــش آمــوزی مدرســه بــه آدرس ir.madresefestival.www ثبــت و بارگــذاری شــوند.
 • در زمـان بارگـذاری فیلـم، حتمـا بایـد اطلاعـات خواسـته شـده تکمیـل شـود و پیـام «فیلـم شـما بـا موفقیـت آپلـود شـد» نشـان داده شـود.
 • رعایــت شــئونات اســلامی و عرفی «منطبــق بــر قواعــد وزارت ارشــاد وسـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـلامی ایران» در سـاخت فیلمهـا و کلیپهــا در تمــام صوتهــا و تصاویــر الزامــی اســت
 • دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در صــورت صلاحدیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد. تاکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، همیشــه بــرای صاحبــان آثــار «دانــش آمــوزان ســازنده اثــر» محفــوظ خواهــد مانــد.

جوایز جشنواره

در هـر محـور بـه بهتریـن آثـار انتخـاب شـده از سـوی هیئـت داوران جوایـز زیـر اهـدا خواهـد شـد:

جوایز مقطع ابتدایی:

برگزیــده اول: یادبــود ویــژه جشــنواره و لــوح تقدیــر بــه همــراه عضویـت در باشـگاه جوانـه هـای مدرسـه و تسـهیلات ویـژه آموزشـی فیلــم

برگزیــده دوم: لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه عضویــت در باشــگاه جوانه‌هــای مدرســه و تســهیلات ویــژه آموزشــی

در سایر مقاطع:

 • فیلــم برگزیــده اول: تندیــس جشــنواره بــه همــراه عضویــت در باشــگاه برگزیــدگان جشــنواره و ارســال فیلــم بــه جشــنواره هــای معتبــر خارجــی و تســهیلات آموزشــی و تولیــدی بــه شــر ح زیــر است:
 •  ســازمان صدا و ســیما بــورس آموزشــی در دوره‌هــای نوجــوان خــلاق «در عناویــن متنــوع هنــری و رســانه‌ای» و دوره های آموزشی موسسه هنروما تا سقف 20 میلیون ریال
 • حمایت از تولیدات هنری و رسانه ای در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح اثر تا سقف 30 میلیون ریال «مادی و زیر ساختی»
 • کمک برای اتصال  بـه مجموعـه هـای تخصصـی تولیـدی و حمایتـی بـرای تولیـد اثرهـای آینـده
 • فیلـم برگزیـده دوم: لـوح تقدیـر جشـنواره بـه همـراه عضویـت در باشــگاه برگزیــدگان جشــنواره و ارســال فیلــم بــه جشــنواره هــای معتبــر خارجــی و تســهیلات آموزشــی و تولیــدی بــه شــر ح زیــر:
 • بــورس آموزشــی در دوره‌هــای نوجــوان خــلاق سازمان صدا و سیما «در عناویــن متنــوع هنــری و رســانه‌ای» و دوره های آموزشی موسسه هنروما تا سقف 20 میلیون ریال
 • حمایت از تولیدات هنری و رسانه ای در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح اثر تا سقف 30 میلیون ریال «مادی و زیر ساختی»
 • کمک برای اتصال به بـه مجموعـه هـای تخصصـی تولیـدی و حمایتـی بـرای تولیـد اثرهـای آینـده

جوایز منطقه ای

 • اختتامیــه منطقــه ای هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم در چنــد اســتان منتخــب «قطــب هــای ایــن دوره جشــنواره» در سراســر کشـور برگـزار خواهـد شـد و برگزیـدگان آن اسـتان و اسـتان هـای مجــاور ، مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت. برگزیــدگان جوایــز منطقـه ای شـامل بهتریـن فیلـم هـر محـور در هـر یـک از قطبهـا و بهتریــن فیلــم هــر اســتان مــی شــود.

قوانین عمومی جوایز جشنواره

 • تندیــس تنهــا بــه کارگــردان و لــوح تقدیــر بــه تمــام عوامــل اصلــی فیلــم «کارگــردان، نویســنده، فیلمبــردار ، تدوینگــر» کــه دانــش آمــوز هســتند، تعلــق خواهــد گرفــت.
 • در بخــش جانبــی، جایــزه فیلمنامــه بــه نویســنده ی اثــر، تیــزر بــه تدوینگــر، پوســتر بــه طــراح پوســتر، موســیقی بــه ســازنده آن، طراحــی کاراکتــر انیمیشــن بــه طــراح و عکــس پشــت صحنــه بــه به عکاس تعلق میگیرند که باید دانش آموز باشند.

گاه‌شمار جشنواره

اعلام فراخوان: 7 اسفند ماه 1400

آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1401

آغاز داوری: مرداد ماه 1401

آغاز داوری مردمی: مهرماه 1401 

اکران فیلم های برگزیده این دوره: آبان ماه 1401 

اختتامیه جشنواره: آبان ماه 1401 

برای مشاهده‌ی شیوه‌ نامه‌ی جشنواره «اینجا» کلیک کنید

سایت جشنواره

www.madresefestival.ir

 

لینک کوتاه و استاندارد: iranfilmport.com/1479
نظرات شما
نظری درج نشده است.
درج نظر شما
 
 
 
+ مشاهده لینک های اصلی سایت
آخرین اخبار