کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


سپر

Shield

فیلم کوتاه: سپر

DIRECTOR: Nima Movaghati

کارگردان: نیما موقتی

ایرا

Ira

فیلم کوتاه: ایرا

DIRECTOR: Alireza Agha Ahmad

کارگردان: علیرضا آقااحمد

بدون سیگنال

No Signal

فیلم کوتاه: بدون سیگنال

DIRECTOR: Mohammad Zarine

کارگردان: محمد زرینه

پرواز

FLY

فیلم کوتاه: پرواز

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

اعدام خصوصی

Private Execution

فیلم کوتاه: اعدام خصوصی

DIRECTOR: Sajad Motaharizade

کارگردان: سجاد مطهری‌زاده

یک دست لباس

A Cloth Set

فیلم کوتاه: یک دست لباس

DIRECTOR: Ali Saeedian

کارگردان: علی سعیدیان

تعلیق

Suspense

فیلم کوتاه: تعلیق

DIRECTOR: Arad Navizi

کارگردان: آراد نویزی

ساعت ساز

Watch Maker

فیلم کوتاه: ساعت ساز

DIRECTOR: Msih Shojae Adib

کارگردان: مسیح شجاعی ادیب

مارال

MARAL

فیلم کوتاه: مارال

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

دیگری

The Other

فیلم کوتاه: دیگری

DIRECTOR: Sohel Nazari

کارگردان: سهیل نظری

رویای من

My Dream

فیلم کوتاه: رویای من

DIRECTOR: Yahya Paktinat

کارگردان: یحیی پاک‌طینت

اتوپیا

UTOPIA

فیلم کوتاه: اتوپیا

DIRECTOR: Alimohamad Eghbaldar

کارگردان: علیمحمد اقبالدار