The most specialized center for distributing films to festivals | درگاه فیلم ایران تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های خارجی
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره فيلم «اسپن»
جشنواره فیلم «اسپن»
Aspen Shortsfest
روزهای باقی مانده: 109 روز
جشنواره فيلم «ان اروبر» آمريکا
جشنواره فیلم «ان اروبر» آمریکا
Ann Arbor Film Festival
روزهای باقی مانده: 70 روز
جشنواره فيلم «دابلين» آمريکا
جشنواره فیلم «دابلین» آمریکا
Dublin International Film Festival
روزهای باقی مانده: 71 روز
جشنواره فيلم «ساندنس» آمريکا
جشنواره فیلم «ساندنس» آمریکا
Sundance Film Festival
روزهای باقی مانده: 56 روز
جشنواره فيلم «آتلانتا» آمريکا
جشنواره فیلم «آتلانتا» آمریکا
Atlanta Film Festival
روزهای باقی مانده: 115 روز
جشنواره فيلم «بارسلونا» اسپانيا
جشنواره فیلم «بارسلونا» اسپانیا
Mecal Pro, the Barcelona International Short and Animation Film Festival
روزهای باقی مانده: 146 روز
جشنواره فيلم «فويل» انگلستان
جشنواره فیلم «فویل» انگلستان
The Foyle Film Festival
روزهای باقی مانده: 63 روز
جشنواره فيلم «حقوق بشر» اسپانيا
جشنواره فیلم «حقوق بشر» اسپانیا
Human Rights Film Festival Barcelona
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 9 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 9 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 18 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 18 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 56 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 63 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 70 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 71 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 109 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 115 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 116 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 146 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 154 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند